Thông tin đơn vị
Nơi đăng ký BHXH (*)
Mã đơn vị
Tên đơn vị
Địa chỉ đơn vị
Số điện thoại
Nơi đăng ký BHXH
Thông tin để bưu điện liên hệ nhận hồ sơ
Tỉnh/Thành phố (*)
Người liên hệ (*)
Địa chỉ(*)
Điện thoại (*)
Ghi chú(*)
Thành phần hồ sơ
Lĩnh vực hồ sơ
Tìm loại hồ sơ
Số lượng
STT Loại hồ sơ Số lượng
Hãy đảm bảo thông tin Quận/huyện - Phường/Xã chính xác để chúng tôi thu gom nhanh nhất
Để thay đổi thông tin liên hệ hãy gửi thông tin theo mẫu qua BHXH (gửi mail và đồng thời nộp bản chính có kí và đóng dấu về BHXH) Tải File Mẫu